การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างการบริหารงาน
 
O2ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
O3อำนาจหน้าที่
 
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
O5ข้อมูลการติดต่อ
 
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A
 
 
O9Social Network
 
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10แผนการดำเนินงานประจำปี
 
O11รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
O17E-Service
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน1.แสดง เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน