ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกจาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา     
๑.๑  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ระบบระบายน้ำ และ อาคาร     
๑.๒  แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     
๑.๓  แนวทางการพัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ำ การเกษตรและการอุปโภคบริโภค

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนา   
๒.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน     
๒.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมแนวทางการพัฒนา     
๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
๓.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ     
๓.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ     
๓.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ     
๓.๕  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์     
๓.๖  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๔.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา     
๔.๑  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๔.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย     
๔.๓  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

๕.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ แนวทางการพัฒนา     
๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
๕.๒  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                    
๕.๓  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา     
๖.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเมืองการปกครองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส     
๖.๒  แนวทางการส่งเสริมบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติราชการ สู่การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน     
๖.๓  แนวทางการการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานคลัง ระบบงานพัสดุและระบบการจัดเก็บรายได้       
๖.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน