วิสัยทัศน์  (VISION)  เทศบาลตำบลโคกจาน 

“โคกจาน ตำบลน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน”