พันธ์กิจ (MISSION) เทศบาลตำบลโคกจาน ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา  ดังนี้

๑.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒.  จัดให้มีการทำเกษตรอินทรีย์

๓.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๔.   กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๕.   จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว

๖.   ส่งเสริมการศึกษาและจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน

๗.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุภาพดี

๘.   จัดให้มีการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลโคกจาน